Vzorový formulář

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes 
internet či zásilkový obchod

Jméno a příjmení spotřebitele .............................

Adresa: ............................................................

Kontaktní údaje (telefon a e-mail).........................

 

Název firma: Ivy Plus s.r.o.
Sídlo: Lýskova 2601/10, 155 00 Praha 5
IČ: 02383420

 

Vážení, 

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www.ivyshop.cz s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl ................. Uvedený produkt mi byl doručen dne .......  doklad o koupi (faktura č. ....).

Vzhledem k tomu, že výše uvedený produkt nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji, (alternativně: v zákonné lhůtě 1 roku a čtrnácti dnů, neboť jste mě v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ  řádně nepoučili o právu od smlouvy odstoupit).

Produkt Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .............. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ............ Kč, které jsem při koupi výše uvedeného televizoru zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši........................... Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. .................................... vedený u České spořitelny, a. s.

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem..............................................

(vlastnoruční podpis)


V .................... dne .........................

Přílohy: Kopie daňového dokladu